Oranjeferiening “Oranje en Heitelân”

noeget jimme fan herte út foar de

LEDEGEARKOMSTE

op

woansdei 5 febrewaris 2020

jûns om 20:00 oere yn “De Skoalleseize”

 1. Iepening troch de foarsitter
 1. Notulen fan de foarige ledegearkomste
 1. Jierferslach oer 2019
 1. Finansjeel ferslach oer 2019 + Begrutting 2020
 1. Ferslach kaskommisje (Elisabeth Breeuwsma + Gerben Kooistra) + beneaming nije kaskommisje

SKOFT

 1. Bestjoersmutaasjes:       ôftredend:     Ruurd Overwijk

foardroegen:  Hendrik Sweering

 1. Tiid foar
  1. Polsbantsjesbelied
  2. Programma Keningsdei 27 april 2020
  3. Programma doarpsfeesten 25 en 26 juny 2020
 1. Rûnfraach
 1. Sluting

Oant sjen! Groetnis, de Oranjeferiening

Jan Jetze, Christian, Klaas, Jelte, Johannes, Ruurd, Vera, Frida en Hieke

%d bloggers liken dit: