Oars als yn it doarpskrantsje fermeld stiet hellet Wilhelmina Easterein kommende sneon 14 desimber fanôf 09.15 it âld papier op.

%d bloggers liken dit: