De âldjiersploech Easterein wol nét lykas it kabinet oer ien nacht iis gean om in klimaatkrisis út de wei te gean. De mannen fan de âldjiersploech Easterein hawwe it byld fan de reedriders boppe Aldtsjerk weihelle. Se skrieuwe dat we yn maart op ús snelheid lette moatte om yn de takomst wér in strekkje sette te kinne.

It wurd in drokke dei foar de mannen. Sa is er fannemiddei karbidsjitte foar dummies, de Eastereiner top 100 yn de Tsjerne en om 18.00 oere de KIDS FJOERWURKSHOW. De grutte fjoerwurkshow is dan fannacht om 01.00 oere

%d bloggers liken dit: