Agenda ledenvergadering 30 oktober 2019

Plaats: Sportkafé De Greidhoeke Tijd: 20:00 uur.

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vorige vergadering

4. Terugblik seizoen 2018-2019 Bestuur TC Senioren Recreanten TC Jeugd CMV Sponsorcommissie

5. Teamtaken (2019-2020)

6. Financiën Toelichting op de jaarrekening 2018-2019 Toelichting op de begroting 2019-2020 Verslag kascommissie en opvolging voor seizoen 2020-2021

7. Bestuurssamenstelling De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: Voorzitter: Silvia Hania, Secretaris: Anke Marije Pompstra, Penningmeester: Geeske Bouma, Ledenadministratie: Piter Jellema – aftredend, Jeugd (incl..CMV) Thea Bootsma Piter Jellema treedt af en we stellen de leden voor Maaike de Swart als zijn opvolger te benoemen. Anke Marije Pompstra wordt secretaris.

8. Vooruitblik (2019/2020)

9. Rondvraag

10. Sluiting

Namens het bestuur, Silvia Hania, voorzitter (voorzitter@covos.nl)

%d bloggers liken dit: