Noch mei in pear wiken te gean, dan is it alwer safier: Easterein Rocks! Prik ‘em alfêst yn jim aginda, dit giet wat beloven! Yn kombinaasje mei band, korps en koar moat dit in ûnferjitlike jûn wurde! En net te ferjitten alle nije debutanten dy’t op it poadium steane!

SAVE THE DATE! 9 Novimber!!

%d bloggers liken dit: