Op freed 13 – en sneon 14 september organisearret triathlon Wommels yn gearwurking mei swimbad de Klomp de 7de edysje fan de triathlon. Foar dizze edysje siket de organisaasje ferkearsregelaars die in lytse 2 oerkes yn Easterein op de rûte stean wolle. Hast wat tiid oer, dan kist dy opjaan by H. Jellema, til. nr. 06-39654378

%d bloggers liken dit: