Fan 25 septimber ôf begjint it Frysk damjen wer yn de Jimbar. Eltse lêste woansdei fan de moanne om 20.00 oere binne we dêr oan it Frysk damjen. En dêrnei noch efkes nei damje/prate, ûnder it genot fan in drankje en soms in hapke. We binne in leuke groep by inoar mar der kinne  altyd mear by. At it Frysk damjen dy ek wat ta liket en asto bygelyks it probleemstantsje oplosse wolst dan bist fan herte wolkom. Ek ast noch nea damt hast bist wolkom. Jelle jout dan in koarte kursus en geande it seizoen kinst dyn kennis útwreidzje.

Opjaan kin troch in mail te stjoeren nei jellewiersma@kpnplanet.nl

Mei damgroet, Jelle en de strikers

%d bloggers liken dit: