Omkoalen hawwe fernielingen oanrjochte op de Jeneverpôle. Fia Easterein fraach & oanbod, in groep foar it doarp op Facebook, kamen der ek fuortdaliks reaksjes binnen. Omrop Fryslân makke der in item fan.

%d bloggers liken dit: