Fan tongersdei 20 juny oant en mei freed 26 july is de Wynserdyk, Tjebbingadyk, Hidaerderleane en de Kliuw foar trochgeand ferkear ôfslúten. De oannimmer fiert it ûnderhâld út yn de wiken 25, 26, 27, 28, 29, 30. De dyk kryt in nije asfaltlaach en dér komme reade krúspunten en ferkearsdrempels yn de dyk. Ek wurd dér bermbeton oanbracht. De duur fan it wurk is ôfhinkelijk fan it waar.

%d bloggers liken dit: