Fan 1 o/m 6 july wurd op de tennisbanen fan TV Smash it 34e Smashtoernooi hâlden. Opjefte foar dit toernooi kin fanôf no fia de site fan de tennisferiening. Opjefte kin foar de neikommende kategorieen:

  • Heren Dubbel 4/5
  • Heren Dubbel 6/7
  • Dames Dubbel 5/6
  • Dames Dubbel 7/8
  • Gemengd Dubbel 5/6
  • Gemengd Dubbel 7/8
  • M-M/V-V/M-V Dubbel 8/9

%d bloggers liken dit: