Sneon 22 juny 2019 fanôf 10.00 oere sille de froulju yn Easterein stride om it Nederlânsk kampioenskip keatsen. Dit sil plak fine op Sportpark De Skoalleseize. We wolle jim hjirby útnûgje om de froulju yn aksje te sjen.

De tagong is fergees

Foar Easterein steane dizze froulju op ´e list:

EASTEREIN 1: Sietske Okkema, Imke van der Leest, Jeska Terpstra

EASTEREIN 2: Roelie Kroondijk, Selma de Boer, Corrie Kroondijk

Komme jim de froulju oanmoedigjen?

Hertlike groetnis,

Bestjoer KF Easterein

%d bloggers liken dit: