Op freed 29 maart om goed 15.30 oere is op it Skrok by de puozze de nije ierdswellewand iepene. De swellewand is dér kommen troch in goeie gearwurking tusken de fûgelwacht Wommels, de fûgelwacht Easterein en natuurmonumenten. Namens de fûgelwacht Easterein hat Sander Velzen, ek fyner fan it 1e jeugdljipaai 2019, de iepeningshandeling ferrichte. Sander hat mei in jeugdlid fan de fûgelwacht Wommels en in OERRRRlid fan natuurmonumenten de léste gatten tichtmakke.

%d bloggers liken dit: