Jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang “Hâld Faesje” te Easterein op tongersdei 11 april 2019 om 20.00 oere yn “Noflik Easterein”

De feriening fan doarpsbelang “Hâld Faesje” noeget elkenien út om de jiergearkomste by te wenjen.

WURKLIST

1. Iepening.

2. Meidielings.

3. Notulen fan de jiergearkomste fan 11 april 2018

4. Jierferslach 2018-2019

5. Finansjeel ferslach: Jierrekken 2018.

6. Ferslach fan de kaskommisje: Willem Rienstra en Abe-Jan Stegenga

7. Ofgeand lid fan de kaskommisje: Willem Rienstra

Tagelyk wurdt der in nij lid foar de kaskommisje beneamd.

8. Bestjoerswiksel:

Ofgeand en net werkiesber: Talitha Dijkstra en Grietje Bouma

Foardracht nij bestjoerslid: Sjoukje vd Eems en Catherina Veenstra.

9. Rûnfraach

10. Sluting.

Alle ynwenners fan Easterein binne wolkom !!!

(ek net-leden)

Oant sjen op tongersdei 11 april by “Noflik”.

Mei freonlike groetnis,

Doarpsbelang “Hâld Faesje”

Berend Santema, Grietje Bouma, Broer Harm Abma, Talitha Dijkstra, Annemieke Dinkla, Baukje de Jong en Simon vd Velde.

%d bloggers liken dit: