Op 8 juni is de finale fan it Frysk sjongfestival yn Neushoorn Ljouwert. 3 Eastereiners sjong en muzyktalenten sille dér op it podium stean. It duo dat ek op it podium stûn hat by Easterein Rocks, Sara Orsel en Lisa Sybesma stean yn de finale en no meie foar it earst Nynke van der Eems mei Tara van der Meulen meidwaan. Tusken Easterein en Itens wennet Lútzen Rijpma. Ek hy is selektearre foar dizze finale. Foar de tiid krije de dielnimmers fan de finale noch in workshop en in optreden by Noarderwyn op Omrop Fryslân

%d bloggers liken dit: