Earder hiene we al in berjocht oer de Eastereiner dielnimmers oan SJONG! En wat is der no moaier as de filmkes fan de audysjes sjen te litten. Hjir binne se!

Sara & Lisa – Dreamlân
Tara & Nynke – Gewoan
Lútzen – Eartiids
%d bloggers liken dit: