Útnoeging foar de ledegearkomste fan fûgelwacht Easterein  

Op freed 29 maart 2019

Om 20.00 oere yn de “Skoalleseize”

Wurklist:

1.         Iepening / meidielings

2.         Feststellen fan de wurklist

3          Earste aai fûgelwacht Easterein

4.         Ynkommen stikken

5.         Ferslach ledengearkomst 2018

6.         Jierferslach fûgelwacht Easterein 2018

7.         Finansjeel ferslach 2018

            –  Ferslach fan de kaskommisje: Johannes en Rene

            –  Nij lid kaskommisje: Oftredend Johannes

8.         Bestjoersmutaasje

            –  Oftredend Jan Rinse Blanksma

9.         Neisoarch

10.       Briedsoarch

11.       Jeugdaktiviteiten 

–  Jeugdkrite

12.       BFVW/Rayon Westergo

13.       Omfreegjen

Skoft mei ferlotting

15.       Slúting

Oant de  29e

Bestjoer fûgelwacht Easterein.

%d bloggers liken dit: