Gep Bakker hat op tongersdei 14 maart om goed 16.30 it 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein fûn. Op de bou fan Hilhorst hie Gep in twake. Dérmei is foar de aaisykers fan Easterein it iepen fjild slúten en begjint foar hun de neisoarch. It 1e jeugdaai fan Easterein is noch net fûn.

%d bloggers liken dit: