Sander Velzen hat it 1e ljipaai fûn fan de jeugd. Op snein 24 maart om krekt foar healwei 11 fûn Sander in broed yn de 13/1 fan Boer Yntema oan de âld dyk. De 13/1 wie al omdoopt ta jeugdkrite troch de fûgelwacht Easterein. Kommende wike sil de fûgelwacht Easterein nei de legere skoalle om Snder te huldigje.


%d bloggers liken dit: