Bêste minsken,

Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.

De gearkomste sil plakfine op woansdei 6 maart 2019 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”.

KF Easterein

Download de wurklist

%d bloggers liken dit: