Yn it doarpskrantsje fan febrewaris 2019 stiet in artikel oer de Aldjiersploech. En fansels binne der noch folle mear moaie foto’s fan it fjoerwurk en de Aldjiersploech!

%d bloggers liken dit: