It bestjoer fan de Oranjeferiening “Oranje en Heitelân” noeget eltsenien fan herte út foar de jiergearkomst op woansdei 6 febrewaris om 20.00 oere yn de Skoalleseize

  1. Iepening troch de foarsitter
  2. Notulen fan de foarige ledegearkomste
  3. Jierferslach oer 2018
  4. Finansjeel ferslach oer 2018 + Begrutting 2019
  5. Ferslach kaskommisje (René Velzen + Elisabeth Breeuwsma) + beneaming nije kaskommisje

SKOFT

6. Bestjoersmutaasjes: ôftredend: Abe Jan Stegenga Tineke Meijer foardroegen: Johannes Huitema Frida Buijsman

7. Tiid foar a. Bier b. AVG (Privacywet) c. Programma Keningsdei 27 april 2019 d. Programma doarpsfeesten 27 en 28 juny 2019 + Thema 7

8. Rûnfraach

9. Sluting

Oant sjen! Groetnis, de Oranjeferiening Jan Jetze, Christian, Klaas, Jelte, Abe-Jan, Vera, Ruurd, Tineke en Hieke

%d bloggers liken dit: