Hendrik Kuiper is útroppen ta ‘Fokker van het Jaar’ op de Hynstekeuring.

Hy wie it ôfrûne jier it meast súksesfol yn de fokkerij fan Fryske hynders. 26 fan syn merries krigen in stjerpredikaat. Hendrik Kuiper levere 3 kroonmerries, 1 modelmerrie en 1 preferent merrie.

Hendrik seit yn de LC: “De kroan op ús wurk!”

Sjoch foar mear ynformaasje op de site fan de Ljouwerter Krante.

Lokwinske Hendrik en Taekje!


%d bloggers liken dit: