Op snein 17 febrewaris organisearret Easterein Rocks wér in muzykkwis yn de seal fan Noflik Easterein. Oan dizze muzykkwis kin jong en âld meidwaan. Opjaan kin yn groepkes fan 2 oant 4 persoanen fia eastereinrocks@gmail.com Ynskriuwjild is € 5,00 per persoan. De muzykkwis begjint om 16.00. Komt allen.

%d bloggers liken dit: