Op moandei 31 desimber om 18.00 oere en op 01 jannewaris 2019 om 01.00 sil de âldjiersploech wér in spetterende fjoerwurkshow organisearje. Op 31 desimber sil dat wéze by de Tsjene en dat is foar de bern fan Easterein en omkriten. op 1 jannewaris is de show op de Sjaarsdaleane. De âldjiersploech komt tidens de show op de Sjaardaleane efkes mei de mûtse dél foar in lytse finansjele stipe.

%d bloggers liken dit: