It programma foar de 60+ is wér rûndielt yn Easterein en omkriten. Ofrûne tiisdei wie de 1e kear mei Dhr. J. Klimstra út Kimswerd. De 2e kear 60+ is op tiisdei 15 jannewaris. Dan komme The Monday Notes út Hearrefean. 3 muzikanten mei akkordeon en sang-basgitaar dy jim genietsje litte fan Fryske en Hollânske pot-pourri út de jierren 50, 60 en 70. Op tiisdei 5 maart sil de wykagent fan Easterein dhr. T. Hoekstra in presentaasje jan oer ferskate polysjesaken.

It boatreiske is op freed 17 maart 2019

Noch gjin lid? Kom gerust in kear del. jimme binne wolkom. De kontribusje is mar € 15,00

 

%d bloggers liken dit: