Op woansdei 10 oktober is der spesjaal foar de Berneboekewike in optreden fan Poppa P Kindertheater yn Bibleteek Wommels. Poppa P spilet ‘Het vriendje van Professor P’. It is in nijsgjirrige en somtiden spannende berne foarstelling fol mei ferskes en teater. It is bedoeld foar bern fan 3 oant 8 jier.

10 oktober 2018

15.00 oere

Leden 2 euro, net-leden 4 euro

www.bibliothekenmarenfean.nl/poppa

%d bloggers liken dit: