Op sneon 27 oktober organisearret natoermonuminten in nachtkuier. Fanôf de ôfgroeven terp Swyns giest mei de boskwachter fan natoermonuminten troch de greiden en oer de greppels fan it Skrok nei de pleats Sibada State. Dér yn de skuorre en mei in kop hearlijke poeiermolke kist harkje nei de ferhalenferteller Nelle Raaphorst. Hy nimt dy mei op in spannend aventoer nei de wite wyfen fan Swyns. De kuier is gekikt foar persoanen fanôf 8 jier.
Oanmelde kin oant 25 oktober fia dizze side

%d bloggers liken dit: