Op 11 novimber kin der wér klaverjast wurde yn de Tsjerne. Fan 15.00 oere oant 17.00 oere kinne betûfte as begjinnende klaverjassers harren kaartsje goaie. Opjefte oant 9 novimber allinich as in groepke fan 4 fia info@detsjerne.nl as by Kees 06-20107079. Ek asto it klaverjassen graach leare wost .

%d bloggers liken dit: