De aktiviteiten yn Teakjes Túnhûs gean wér los. Op tongersdei 8 novimber wurd der starten mei it Crea Café. Eltsenien dy’t graach kreatief dwaande wéze wol is tige wolkom. Do wurkest oan dyn eigen projekt, dat kin breidzjen, quilten, borduren, haken, diamond painting as iets oars wéze wast graach dochst (eigen materiaal) Rinst fést mei dyn projekt dan is der altiid wol ien die dy helpen kin.

Crea café is in ynrinjûn en is 1 x yn de 14 dagen. Opjaan is net nedich. Om 19.00 oere gean de doarren los. De kosten binne € 3,00 ynkl. 2 x kofje mei wat der by.

Taekjes Túnhûs, Sjaardaleane 19 yn Easterein
Data yn novimber: 8 en 22! Graach oant dan.

 

 

 

%d bloggers liken dit: