Tink derom: yn oktober wurdt it âld papier yn Easterein 1 wike earder ophelle!
Dit is dus op sneon 6 oktober y.p.f. sneon 13 oktober.

Wilhelmina docht mei oan it konkoers yn Zutphen op snein 18 novimber. Dêr binne wy al drok foar oan it oefenjen, mar yn it wykein fan 13 & 14 oktober hawwe wy sels in spesjaal studywykein. Fandêr dat wy yn oktober foar ien kear it âld papier in wike earder ophelje.

%d bloggers liken dit: