Om’t it sa waarm is, kin it wêze dat de gemeente Súdwest Fryslân de containers earder leech makket as oars. Se advisearje dêrom om de container om uterlik 07.00 oere op de opheldei by de dyk te setten.

 

%d bloggers liken dit: