Sneon 30 juni wurd foar de 8e kear Nijsgjirrich Easterein hâlden. In moaie gelegenheid om it eigen doarp wer ris better kennen te learen.  Der is wer in ferskaat oan dielnimmers.

Eltse dielnimmer hinget de flagge út en der is in flyer mei de plattegrûn.

De route is iepen fan: 11.00 oant 18.00 oere.
Yntree is fergees.

De dielnimmers oan Nijsgjirrich Easterein binne:

 1. Tsjerke |  Tsjerkebuorren Easterein |  û.o. Keunst Besjen
 2. Familie Hofstee | Sibadawei 12 Easterein | Tún
 3. A & M lifestyle | Wynserdyk 37 Easterein | Woonwinkel – Thee Café
 4. Wol van Jet | Smidslân 11 Easterein | Vilten + workshop
 5. Pep de Boer  | Skippersbuorren 15 Easterein | Tún en brocante
 6. Lysbeth Huitema | Skilplein 9 Easterein | Tún (iepen oant 17.00 oere)
 7. Rijschool Cnossen |  Tsjerkebuorren 5 Easterein | Autoriidskuolle en Amerikaanse auto’s
 8. Jaap Stollenwerk |  Tsjerkebuorren 29 Easterein |  It Elemint û.a. brommers
 9. Angella Tak |  Tsjerkebuorren 31 Easterein | Open huis voormalig Us Gebouw
 10. Familie Roos | Wynserdijk 2 Easterein | Speelgoedbank verkoop
 11. Familie Gardien |  Sjaardaleane 15A Easterein | Garagesale
 12. Sipke & Alien|  Skippersbuorren 19 Easterein | Tún en biologisch vee
 13. JokeRypma | Smidslân 6 Easterein |  Tun en Trekkers
 14. Familie Wiersma | Foarbuorren 19 Easterein | Verzameling

Besjoch de dielnimmers op de kaart (download as pdf)

 

%d bloggers liken dit: