8.00 LAWAAIOPTOCHT

Nim jimme trommels, fluitsjes, deksels as oare ynstruminten

mei sadat we Easterein wekker meitsje kinne!!

10.00 KOFJE DRINKE en oanslútend MATINEE mei

BUTTERFLY!

By ús 80 jierrich jubileum komt feestband Butterfly ús

helpen om hjir wer in ûnferjitlik matinee fan te

meitsjen. De band is al wer mear as 15 jier in begrip

yn it noarden fan Nederlân en ek yn Easterein gjin

ûnbekende!

14.00 JEU DE BOULES op de eigen banen

14.00 SPEKTAKELSPUL

We hawwe wer in geweldich spul foar jim betocht. Opjefte kin op it fjild nei it matinee.

19.30 BINGO

Foar jong en âld in gesellige jûn. Meitsje kâns op moaie priizen. We spylje seis rûndes mei

ferskate moaie priizen.

22.00 ROCK-COVERBAND SOLID ASH

Fleurige top 100 en coverband mei hjoeddeistige hits mar ek bekende klassikers út de jierren 60, 70,

80 en 90. Foar elke leeftyd wat! Se spylje popmuzyk, rock, disko, soul, rock & roll en Nederlânstalich

 

%d bloggers liken dit: