Lekker griezelje? Kom dan op 25 novimber nei de Spooktocht fan De Tsjerne. Moatst dy wol yn it foar efkes opjaan. Dat kin oant 11 novimber fia info@detsjerne. Kinst dy ynvidueel opjaan, mar ek as groep fan maksimaal 8 persoanen. It is foar elkenien fan ôf groep 7. Basisskoallebern moatte wol ûnder begelieding. De kosten binne 5 euro per persoan.

%d bloggers liken dit: