Bedrijfsbeëindiging Abma.

Op een gedateerde plaat in vakblad ‘De Boerderij’ staat een tekening  van een trekker met giertank, die op het punt staat het land in te rijden. Een handige jongen doet het hek open, terwijl de chauffeur nog even op zijn smartphone ziet of de regels vannacht nog zijn veranderd. De vele regels over mest, maar ook over andere uiteenlopende zaken lopen door de onderhandelingen heen en maken het er niet eenvoudiger op. We houden ons voor ogen de kerk midden in het dorp te laten staan.

Het pad naar het achterliggende kerkeland loopt voor een deel over land van Abma. Dit is mede de reden gebruik te maken van het terugkooprecht van de boerderij met opstallen en 5,5 ha. land.

Abma heeft niet deelgenomen aan de stoppersregeling.

De mestrechten 2017 en fosfaatrechten 2018 zijn overgedragen aan een koper. Dit heeft tot gevolg dat de koeien voor 1 april zijn verkocht en het land is bemest met 34 m3/ha. Deze rechten zijn gebaseerd op 85 koeien die in juli 2015 aanwezig waren.

Het tekenen van de notariële akte voor het kopen van het land vindt plaats begin mei en voor de boerderij met opstallen in juli. Dan hebben Abma en de Kerkrentmeesters voldoende tijd om verdere stappen te ondernemen. Dit jaar zijn de landerijen voor 9 maanden in 3 delen in pacht uitgegeven aan fa. H. de Jong, fam. H. Kuiper en S.J. Strikwerda.

De boerderij met 36 ha. land is niet voldoende om een bestaan uit te halen. De ruilverkaveling is geweest. Volgens onze adviseurs is het beste het gehele bedrijf aan een bestaand bedrijf toe te voegen. De nieuwe eigenaar koopt de gebouwen en het bijbehorende land wordt in erfpacht uitgegeven.

We zijn ons bewust dat dit geen gemakkelijke tijd is voor de fam. Abma en we streven er naar het voor de beide partijen tot een goed einde te brengen.

 

In overleg met onze adviseurs bied het college van kerkrentmeesters van Easterein een boerderij met opstallen en met 0,65 ha land te koop aan. Met bijbehorend land van ongeveer 34 ha land wat in erfpacht wordt uitgegeven.

Voorwaarden voor een nieuwe pachter:

  1. Hij/zij dient lid te zijn van de Protestantse Gemeente te Easterein.
  2. Het hoofdberoep moet een melkveehouderij zijn.
  3. De boerderij met opstallen en een naast geleden stuk land (0,65 ha) dient te worden gekocht

De ongeveer 34 ha land wordt uitgegeven in erfpacht voor de jaarlijkse canon met daarnaast voor dit recht een eenmalige vergoeding.

  1. Het college van kerkrentmeesters verlangt van de kandidaat een duidelijke visie over hoe men van plan is om het bedrijf te exploiteren.

 

Gegadigden dienen zich voor vrijdag 9 juni a.s. schriftelijk aan te melden bij het college van kerkrentmeesters p/a de heer U. Bouma, Hofsleane 15 8734 HM Easterein.

De gunning is voorbehouden aan het college van kerkrentmeesters.

 

Namens het college van kerkrentmeesters

 

Halbe Overal

Willem Rienstra

Marten Sterkenburgh

Ultsje Bouma

Douwe Reitsma

%d bloggers liken dit: