Tidens de audysjes fan SJONG, it Frysktalich sjongfestifal foar jongerein fan 12 oant 18 jier, is dér in fideoklip makke fan it optreden fan Sara Orsel en Lisa Sijbesma fan Easterein. Hjirûnder kinne jim de klip besjen. De finale fan Sjong is op 3 juny yn de Neushoorn te Ljouwert

%d bloggers liken dit: