By fuotbalferiening SDS is der eltse freedtejûn in “efkes balje” foar manlju dy’t net mear fuotbalje, te âld binne om te fuotbalje as in bytsje fuotbalje kinne. Dit is in tige grút sukses. No wolle se dat ek organisearje foar de froulje dy’t net fuotbalje kinne as hiel goed fuotbalje kinne mar dat net yn in alfetal dwaan wolle. Foar alle froulje dus dy’t in baltsje traapje wolle. Hast intresse en kist woansdeitejûns fan hús of, skilje dan efkes mei Jacomien Heeres op nr. 06-14612155

%d bloggers liken dit: