Op Woansdei 24 augustus sille 5 Eastereiner froulje besykje om op it heegste podium te kommen op de 4o ste dames PC yn Weidum. Imke van der Leest, Tineke Dijkstra, Martina Tiemersma, Sietske Okkema en Marije Hiemstra moatte mei temperaturen dyt oprinne ta boppe de 30 graden harren holle koel hâlde. We winskje de froulje mei harren maten in protte sukses ta