Snein 25 oktober is wer de léste snein fan de moanne en dat betsjut wer in Blue Cruise Eastersnein in Noflik Easterein. Dit kear sil 88 And The Off Beats in optreden fersoargje. 4 manlju út Grins dy’t bekind binne mei “Swingblues”.  De bluescruise begjint om 16.00 oere

%d bloggers liken dit: