Hedwich Kooistra, de fynster fan it 1ste ljipaai fan de jeugd yn Easterein, hat fan de fûgelwacht Easterein, in moaie beker, in oarkonde en in moaie bosk blommen krigen. Ek master Hingst wie  mei nei skoalle en hat de bern efkes it ien en oar útlein oer de natoer en it ljipaaisykjen.

IMG-20150401-WA0007

 

%d bloggers liken dit: