Het is de kommende tiid wer sútelaksjetiid yn Easterein en omkriten. Yn de wike fan 16 oant 22 febrewaris komt de foljebalferiening Covos del mei hearlike sûkerbôle en yn de earste wike fan maart sil de KF Easterein wér sútelje mei hearlike Molkwarder koeke. Ha jim as feriening ek in sútelaksje? Jou it efkes troch oan ús fia info@easterein.nl Dan sette wy it foar jim yn de doarpsaginda

%d bloggers liken dit: