De neikommende learlingen binne hjoed slagge foar it examen:

 

Baukje Terpstra  VMBO

Rika Kamstra  VMBO

Kirsten Hiemstra  VMBO

Idwer Heins  VMBO

Dirk Wytze Bleeker  VMBOimages

Janieke Dijkstra  VMBO

Jorrit Veldman  VMBO

Robin Visser  VMBO

Arjanne Schaafsma  VMBO

Greetje Couperus  VMBO

Marije Brouwer  VMBO

Dian Dijkstra  VMBO

Harm Vink   Werktuigbouwkunde MBO

Brechtsje Hallema  Hanzeopleiding kok

Tige lokwinske mei jimme diploma. De learlingen fan de HAVO en VWO krije moarn de ùtslach.

(ek slagge mar stiest hjir net by dan graach efkes in mailtje nei de redaksje)

 

 

%d bloggers liken dit: