clubWy sykje………..

 

  •  In entûsjaste, fleksibele, gesellige klupmeiwurker fanôf 20 jier.
  • Dy’t it leuk fynt om mei jongerein fan 11 o/m 13 jier in oantal leuke jûnen te hâlden.

 

Do stapst deryn fan oktober o/m maart sa rûn de 11 jûnen fan in oere, om de 2 wiken.

Is dizze funksje dy op it liif skreaun wês dan net skrútel mar reagearje foar 30 juny 2014

Do kinst in mail stjoere nei Akke Veldman as Francisca Janssen

akke.veldman@ziggo.nl

marcel-francisca@hetnet.nl