Yn “It Búthûs” fan de familie Dijkstra (Koaifinne 1) waard foarige wike in kursus einekoer flechtsjen joen troch Durk Wijnia foar bewenners fan buurferiening Koaifinne/Smidslân. De mannen en Ineke haw twa geselliche jûnen hawn werby der hurd wurke waard. Lit de maaitiid no mar komme!

flechtsje

einekoer flechtsjen - 2

 

 

 

 

Durk Wijnia is ferbûn oan de feriening De Strampel, in fryske feriening fan koerflechters. Sjoch op harren site foar moaie foto’s en mear ynformaasje: www.de-strampel.nl. De strampel is de trije poat der de koer yn de sleat op stiet. Hjir it resultaat: einekoer flechtsjen

%d bloggers liken dit: