Op tiisdei 10 july 2012 hawwe wy de doarpsfisy oanbean oan wethâlder Willemsma en ekonomysk amtner Lize Cnossen fan de gemeente Littenseradiel.

 

 

 

Wa’t witte wol hokker plannen de Eastereiners sels makke hawwe foar de takomst fan it doarp, kin dat no fine yn de nije doarpsfisy. Fansels stiet dy ek online!

%d bloggers liken dit: