Oranjeferiening “Oranje en Heitelân”
noeget jimme fan herte út foar de
LEDEGEARKOMSTE
op
woansdei 6 april 2022
jûns om 20:00 oere yn “De Skoalleseize”

 1. Iepening troch de foarsitter
 2. Notulen fan de foarige ledegearkomste
 3. Jierferslach oer 2020, 2021
 4. Finansjeel ferslach oer 2020, 2021 + Begrutting 2022
 5. Ferslach kaskommisje (Gerben Kooistra + Wilco Overal) + beneaming
  nije kaskommisje
  SKOFT
 6. Bestjoersmutaasjes: ôftredend: Klaas Galema
  foardroegen: Eelco Boonstra
 7. Tiid foar
  a. Programma Keningsdei
  b. Programma doarpsfeest + thema
  c. Konsumptieprizen doarpsfeest
 8. Rûnfraach
 9. Slúting + neisit
  Oant sjen! Groetnis, de Oranjeferiening
  Jan Jetze, Hieke, Christian, Klaas, Frida, Johannes, Hendrik, Kees en Anneke
%d bloggers liken dit: