Nijs

Uitslaapdienst 2.0 – zondag 3 maart 12:15

Hij is er weer: de uitslaapdienst! Maar nu in een geheel nieuwe uitvoering. Georganiseerd door (14+ groep) en voor de jeugd (en iedereen die zich nog jong voelt, of wat ouder). We beginnen om kwart over twaalf / half één met een eenvoudige brunch. Koffie, thee,...

Jiergearkomste KF Easterein op 6 maart

Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 6 maart 2019 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”. KF...

Covos docht mei oan jeugdsponsoraksje Poiesz

Dit jier is Follybalferiening Covos ynlotte om mei te dwaan oan de jeugdsponsoraksje fan Poiesz. Dus geane jo tusken 11 febrewaris en 7 april om boadskippen nei de Poiesz yn Skearnegoutum? Doch dan de jeugsponsormunten dy't jo krije yn de koker van Covos! Dêr kin de...

Aan de slag met de 3D-pen (Bibliotheek Wommels)

Aan de slag met de 3D-pen! Het is echt niet moeilijk, voor je het weet heb jij je eigen 3D-model gebouwd. Kom op 18 februari 2019 naar de Bibliotheek in Wommels. Het begint om 15.00 uur. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar (Er kunnen max. 10 kinderen meedoen) Leden € 2,-...

Update Kening op Sokken

Hjir wer in update oer Kening op Sokken. It is yntusken 2019 en dat betsjut dat we einlings sizze kinne; dit jier giet it gebeuren! Yn desimber hawwe we alle nammen fan de tonielspilers, koar en efterbân fertelle kinnen yn it doarpskrantsje. Yntusken binne ek de...

Ekstra foto’s by it doarpskrantsje

Yn it doarpskrantsje fan febrewaris 2019 stiet in artikel oer de Aldjiersploech. En fansels binne der noch folle mear moaie foto's fan it fjoerwurk en de Aldjiersploech!

Jiergearkomst Oranje en Heitelân

It bestjoer fan de Oranjeferiening "Oranje en Heitelân" noeget eltsenien fan herte út foar de jiergearkomst op woansdei 6 febrewaris om 20.00 oere yn de Skoalleseize Iepening troch de foarsitter Notulen fan de foarige ledegearkomste Jierferslach oer 2018 Finansjeel...

Easterein Rocks muzykkwis

Op snein 17 febrewaris organisearret Easterein Rocks wér in muzykkwis yn de seal fan Noflik Easterein. Oan dizze muzykkwis kin jong en âld meidwaan. Opjaan kin yn groepkes fan 2 oant 4 persoanen fia eastereinrocks@gmail.com Ynskriuwjild is € 5,00 per persoan. De...

Op zoek naar de zeester met Inkipinki

De zeedieren hebben steeds minder ruimte om te zwemmen door al het plastic in de zee. Dit kan zo niet langer! Er moet een oplossing komen, misschien kunnen de kinderen helpen? Bibliotheek Wommels | 23 januari 2019 | 15.00 uur Poppentheater voor kinderen van 0 - 6 jaar...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 16-02-19 - hele dag - Voorjaarsvakantie BO en VO
  • 24-02-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. S. Ypma, Frentsjer
  • 24-02-19 - 16:00 - Bluescruise Easterein mei "Rightcoast Bluesband"
  • 27-02-19 - hele dag - Grijze container
  • 03-03-19 - 12:15 - Uitslaapdienst, Martinitsjerke
  • 05-03-19 - 14:00 - 60+ yn de Skoalleseize mei Wykagent T. Hoekstra

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws