Nijs

Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 19 maaie 2021

Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 19 maaie 2021

Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil digitaal (fia Microsoft Teams) plakfine op woansdei 19 maaie 2021 om 20.00...

Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen

Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen

Vanaf vandaag kunnen inwoners en mensen die in Súdwest-Fryslân werken een openbare laadpaal bij de gemeente aanvragen. Tot nu toe staan er zeventig openbare laadpalen in de gemeente, maar de gemeente wil dat dit er veel meer worden. De gemeente heeft zo’n 500 locaties...

Herdenken op 4 mei

Herdenken op 4 mei

Ook de traditionele herdenking op 4 mei verloop dit jaar anders dan dat we gewend zijn. De schooljeugd zal in de middag met een klein groepje de kransen al bij de monumenten leggen.  Er is verder geen samenkomst of stille tocht. Wel zullen vanaf 19:45 de klokken...

Kruispunt van Sminialeane/Skries Wommels dicht op 29 april

Kruispunt van Sminialeane/Skries Wommels dicht op 29 april

Op donderdag 29 april 2021 is het kruispunt van de Van Sminialeane en de Skries in Wommels afgesloten voor het doorgaand verkeer. Om welke werkzaamheden gaat het? Aan de Van Sminialeane en de Skries vinden asfalteringswerkzaamheden plaats. Zijn er verkeersmaatregelen?...

Brent Overal fynt 1e ljipaai jeugd

Brent Overal fynt 1e ljipaai jeugd

Brent Overal hat sneintemiddei 28 maart om 12.30 oere it 1e jeugdaaike fan de Fûgelwacht Easterein fûn. Hy wie mei syn suske Lotte oan it sykjen yn de jeugdkrite by boer Bonnema op Meilahuzen. Yn it nestke leine 4 aaikes. Dizze wike sil jeugdfoarsitter Doede nei de...

Marco Hoekstra fynt 1e ljipaai Eastellingwerf

Marco Hoekstra fynt 1e ljipaai Eastellingwerf

Marco Hoekstra hat fannemoarn om 11.50 it 1e ljipaai fûn fan de gemeente Eaststellingwerf. Marco hat it ljipaai tegeare mei Jan Nutma fan Nes fûn by Ravenswoud. Marco en Jan binne eartiids kollega's wést by de BFVW en elk jier gean se noch ien dei op paad. Dit jier...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 12-05-21 - 07:30 - Griene kontainer
  • 19-05-21 - 07:30 - Grize container restôffal
  • 26-05-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT
  • 02-06-21 - 07:30 - Grize container restôffal
  • 09-06-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT
  • 16-06-21 - 07:30 - Grize container restôffal

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws