Nijs

Beleef de voorstelling ‘Kiekeboe!’ in Bibliotheek Wommels

Beleef de voorstelling ‘Kiekeboe!’ in Bibliotheek Wommels

Op 8 maart om 16.00 uur beleef je in Bibliotheek Wommels de beeldende, muzikale, lichte en associatieve voorstelling ‘Kiekeboe!’. Deze voorstelling is geheel geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar. Voorstelling ‘Kiekeboe!’ ‘Kiekeboe!’ is een beeldende, muzikale, lichte...

Marco Hoekstra nije foarsitter fan Oranje en Heitelân

Marco Hoekstra nije foarsitter fan Oranje en Heitelân

Nei 6 jier hawwe de leden en it bestjoer fan Oranje en Heitelân bestjoerlik ôfskied nommen fan foarsitter Jan Jetze Brouwer. Bestjoerslid Hendrik Sweering die it ôfskiedswurdsje en meldde de oanwézigen dat it nét de maklikste jierren wiene foar de foarsitter en it...

Dyk Itens ticht fan 12 febrewaris – 1 maart

Dyk Itens ticht fan 12 febrewaris – 1 maart

Fan moandei 12 febrewaris oant en mei freed 1 maart 2024 is in part fan de Aenkommewei - op de hichte fan de krusing mei de Iewei/Hearedyk - en in part fan de Hearedyk - op de hichte fan de Tsjerkebuorren - en de krusing Aenkommewei - Iewei - Hearedyk yn Itens...

Iepen training  VC Sneek DS 1

Iepen training VC Sneek DS 1

Op moandei 12 febrewaris om 19.30 binne de dames fan Friso Sneek DS 1 te gast by foljebalferiening CoVos. Dit yn it ramt fan de gearwurking fan de set up klubs wér vc Sneek diel fan útmakket en déryn besyket de ferbyning mei de foljebalklubs yn de regio te sykjen. Op...

FIFA – event yn sporthal de Greidhoeke

FIFA – event yn sporthal de Greidhoeke

Op tiisdei 20 febrewaris organisearret TeamFRL SWF en jongerenwurk SoCo in FIFA-event foar jongeren tusken de 10 en 18 fanôf 14.00 oere yn sportkafe de Greidhoeke fan Easterein. Er wurd in FIFA 24 game-toernoai spille op de Playstation 5. Hjir kinne 40 jongeren oan...

Jiergearkomst Oranje en Heitelân

Jiergearkomst Oranje en Heitelân

Oranjeferiening "Oranje en Heitelân" noeget jim út foar de jiergearkomst op FREED 9 FEBREWARIS 2024 jûns om 20.00 oere yn de "Skoalleseize" Iepening troch de foarsitter Notulen fan de foarige ledegearkomst Jierferslach oer 2023 Finansjeel ferslach oer 2023 +...

3 febrewaris: Masked Singer yn Easterein

3 febrewaris: Masked Singer yn Easterein

The Masked Singers komt nei Easterein! Sneon 3 febrewaris om 19.30 oere yn de seal fan Bergsma. Wa is de persoan yn it pak? Jimme meie riede wa it is! Derneist sille Wilhelmina en Forte Frisone fan harren heare litte dizze jûn. De tagong is fergees en it skoft is mei...

Geef je op voor de pubquiz!

Geef je op voor de pubquiz!

In maart 2020 was het bijna zover. We hadden ruim 50 aanmeldingen voor de pubquiz, maar een paar dagen voordat deze zou plaatsvinden, kwam de lockdown. Afgelopen november wilden we de pubquiz alsnog organiseren, maar waren er helaas bijna geen aanmeldingen. Wel veel...

Update werkzaamheden N359 Bolsward – Wommels

Update werkzaamheden N359 Bolsward – Wommels

Afgelopen maandag is de eerste onderdoorgang in de N359 bij Bolsward-Noord in gebruik genomen. Dit had nog wel wat voeten in de aarde. Met name de harde wind en de regen maakten het werk moeilijk.  Hoewel de winter een moeilijke periode is om wegwerkzaamheden te...

Organist voor de Martinikerk Easterein gezocht

Organist voor de Martinikerk Easterein gezocht

Gezocht: een vernieuwende musicus De Protestantse Gemeente Easterein zoekt met ingang van 1 februari 2024 een musicus die niet alleen kan orgelspelen maar ook breder kan bijdragen aan muziek binnen onze gemeente. Wij vragen: Iemand die op orgel en/of (digitale)piano...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 25-02-24 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. Y. de Rouwe
  • 28-02-24 - 08:00 - Griene kontainer GFT
  • 02-03-24 - 14:30 - SDS 1 - sc Joure 1
  • 02-03-24 - 18:00 - CoVos DS 1 - S.V.I. DS 1
  • 02-03-24 - 20:00 - CoVos HS 1 - HeVoC"89 HS 1
  • 03-03-24 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws