Nijs

It is safier: iisbanen Rien & Wommels iepen!

It is safier: iisbanen Rien & Wommels iepen!

De iisflieren bin troch dit moaie winterske waar eindelijk werris dik genôch dus de redens kin út it fet! Sawol de iisbanen fan Rien as Wommels iepenje jún harren stekken. De iisbaan yn Rien is fannejún iepen foar leden en minsken die graach lid wurde wolle. De...

Ben jij of ken jij een ambassadeur van Easterein?

Ben jij of ken jij een ambassadeur van Easterein?

ynstjoerd troch GrootBolsward-IJsselmeerkust GrootBolsward-IJsselmeerkust is altijd opzoek naar mensen en/of ontwikkelingen uit de regio.  Dit doen wij graag samen met jullie!   Onze visie is dat wij de regio dichterbij brengen en dat kunnen wij niet alleen. De lezers...

Âld papier tenei graach sels yn de kontainer bringe!

Âld papier tenei graach sels yn de kontainer bringe!

De kontainers steane eltse 2de sneon fan de moanne fan tongersdeitemoarn 9.00 oere oant sneontemoarns 12.00 oere op it yndustryterrein (ter hichte fan Ynstallaasjebedriuw De Jong).  Yn ferbân mei de koronamaatrigels kinne wy net mei in groep minsken en trekker &...

Schaatsen (bijna) uit het vet!

Schaatsen (bijna) uit het vet!

De weersvoorspellingen lijken erop dat we dit jaar weer winterplezier kunnen hebben op natuurijs. De ijsclub in Rien doet we er alles aan om de ijsbaan in Rien hier zo snel mogelijk klaar voor te krijgen. De ijsbaan in Rien is een rustige, mooi gelegen ijsbaan met een...

Nijsbrief gemeente Súdwest-Fryslân

Nijsbrief gemeente Súdwest-Fryslân

Earder krigen ynwenners fan de gemeente Súdwest-Fryslân in papieren nijsbrief 'Mei de doar yn hûs' yn de brievebus. Dat hâldt op. It goede nijs is dat der wol in oare nijsbrief komt, in digitale. Dy kinst dus lêze op de kompjûter, laptop, tablet of smartphone. Sa wol...

Foarried bier moat efkes fuort

Foarried bier moat efkes fuort

Beste minsken yn Easterein, Wommels en omjouwing, foutballers, keatsers en elkenien dy’t gebrûk makket fan de Skoalleseize.Ek wij as bestjoer fan de Skoalleseize ha uiteraard nog altiten te meitsjen mei ’t ferfelende Corona virus, en der troch ek ús gebrûkers. Spitich...

Ald papier: sels yn de kontainer bringe (7-9 jannewaris)

Ald papier: sels yn de kontainer bringe (7-9 jannewaris)

Âld papier yn jannewaris graach wer sels yn de kontainer bringe! De kontainers steane wer op it yndustryterrein fan tongersdei 7 jannewaris 9.00 oere oant sneon 9 jannewaris 12.00 oere. Yn ferbân mei it koronafirus en de maatregels fan it Ryk wurdt der op sneon 9...

Ald papier wurd ophelle.

Ald papier wurd ophelle.

Op sneon 12-12-2020 komt Fanfare Wilhelmina it âld papier gewoan mei de trekker en wein ophelje. Fanôf 09.15 ride se troch it doarp. Graach goed ynpakke en gjin lege doazen by de dyk sette.

Verkeersafsluiting deel Súdhoeke vanaf 7 december

Verkeersafsluiting deel Súdhoeke vanaf 7 december

Vanaf maandag 07 december tot en met vrijdag 18 december 2020 is een deel van de Súdhoeke, tussen de rijbaan Slachte en het dorp Wommels, afgesloten voor het doorgaand verkeer.  Om welke werkzaamheden gaat het? Aan een deel van de Súdhoeke, tussen de rijbaan Slachte...

Bibleteek Wommels wer iepen

Bibleteek Wommels wer iepen

Sûnt freed 20 novimber is de bibleteek yn Wommels wer gewoan iepen. Dus op moandei en freed fan 14.00 - 18.00 oere en op woansdei fan 10.00 - 18.00 oere. Ek it Taalhuis sil woansdei wer los. Om mei ús allen sûn te bliuwen, jilde de neikommende regels: fan de doar ôf...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 13-03-21 - 17:30 - CoVos DS 1 - Stânfries (ij) DS 1
  • 13-03-21 - 19:30 - CoVos HS 1 - Leevoc HS 1
  • 20-03-21 - 14:30 - SDS 1 - Scharnegoutum 1
  • 27-03-21 - 17:30 - CoVos DS 1 - C.S.V. DS 3
  • 27-03-21 - 19:30 - CoVos HS 1 - VC/Zeus2K HS 1
  • 28-03-21 - 16:00 - Bluescruise Eastersnein mei Mike & the Mellotones

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws