Nijs

Oranje en Heitelan

Oranje en Heitelan

Doarpsgenoaten Wy wiene der klear foar en wy hiene der in soad sin oan, mar sjoen de oprinnende besmettingen en de regels fan de oerheid achtsje wy it net ferantwurde om de twadde feestdei te fieren. It risiko is gewoan te grut. De feestdei giet dus net troch. De...

Winterwille 2021

Winterwille 2021

Bêste stichting, feriening, frijwilliger, Winterwille Easterein is ea begûn yn 2008. Nei in oantal slagge edysjes folge troch in lange tiid fan stilte om de wintermerk hinne, hoopje wy der fan dit jier ôf wer in nij libben yn te blazen. Sa 't jo wol yn 'e rekken hawwe...

Utnoeging foar de finansjele gemeentejûn op 02-11

Utnoeging foar de finansjele gemeentejûn op 02-11

Ynrin mei kofje/tee wurklist (19.30 oere Iepening troch S. van Krimpen, foarsitter fan de TsjerkerintmastersMeidielings (Dienstverlening Kerk en verhuur gebouwen)Féststellen fan de wurklist. (oanfulling nei punt 7)Jierrekken en begrutting oer 2020 troch dhr W....

Heb jij een verhaal te vertellen? Meld je aan voor de Verhalenavond!

Heb jij een verhaal te vertellen? Meld je aan voor de Verhalenavond!

Heel Friesland ontmoet elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te beluisteren. Verhalenavond vindt dit jaar plaats op 26 november tussen 19:00 en 22:00 (ieder half uur een nieuw verhaal) Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren...

Net ferjitte: Ald-izer-ynsammeling Wilhelmina sneon 16 oktober

Net ferjitte: Ald-izer-ynsammeling Wilhelmina sneon 16 oktober

We wolle jo freegje om it âld izer op 16 oktober de moarns om 9 oere sels by de dyk te setten fanwege rôf. Slagget dat net of wolle jo it earder kwyt? Skilje efkes mei Tineke Meijer op 06-4240 9757. Dan komme we by jo thús mei in pear spierballen. Hast alles kin der...

Doe mee, bestel fruitbomen voor de helft van de prijs

Doe mee, bestel fruitbomen voor de helft van de prijs

en help de spotvogel! Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen geslagen voor een project om erven en tuinen in de Greidhoeke in te richten voor de spotvogel en andere biodiversiteit. Woon jij in het werkgebied van dit project en heb je nog ruimte...

Fiskwedstriid fûgelwacht in “familiefeesie”

Fiskwedstriid fûgelwacht in “familiefeesie”

It wie efkes spannend at it wol troch gean koe en at de fiskers wol op de Skippersbuorren kamen om mei te dwaan oan de fiskwedstriid. De temperatuur wie poerbest allinich betiden kaam it wetter mei bakken nei ûnder ta. "Dan wol it goed bite" wa der wol sein en dat...

Winnaars Happy Stones zoektocht Bibliotheek Wommels

Winnaars Happy Stones zoektocht Bibliotheek Wommels

Jesse, Siemen en Niels Dijkstra krijgen hun prijs uitgereikt in de bibliotheek. Ze deden mee aan de zoektocht naar Happy Stones tijdens de Uitmarkt route op 11 september. Ze konden 27 stenen laten zien op hun smartphone. De bibliotheek had 31 gelegd op de route. Alle...

Kinderboekenfeestje met Eastereinse auteur

Kinderboekenfeestje met Eastereinse auteur

De kinderboekenweek is nog niet begonnen, maar afgelopen zaterdag leek het daar toch wel een beetje op. In de zon verzamelde zich een groep kinderen met hun ouders en grootouders om te genieten van het boek ‘Jip in de dierentuin’. Het is het eerste boek dat Helga ,...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 08-12-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT
  • 11-12-21 - hele dag - SDS Vr.1 – LAC Frisia Vr.1
  • 11-12-21 - 14:30 - SDS 1 - Heerenveense boys 1
  • 11-12-21 - 18:30 - CoVos HS 1 - Leevoc HS 1
  • 11-12-21 - 19:00 - Bandjûn by Bergsma mei "Deadline"
  • 12-12-21 - 13:00 - Sealkeatsen ledepartij KF Easterein yn sporthal de Greidhoeke

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws