Nijs

Programma 60+

It programma foar de 60+ is wér rûndielt yn Easterein en omkriten. Ofrûne tiisdei wie de 1e kear mei Dhr. J. Klimstra út Kimswerd. De 2e kear 60+ is op tiisdei 15 jannewaris. Dan komme The Monday Notes út Hearrefean. 3 muzikanten mei akkordeon en sang-basgitaar dy jim...

Famyljekonsert mei twa Eastereiners yn Snits

Op 8 en 9 desimber is der wer in leuk famyljekonsert yn Theater Sneek. Ek twa Eastereiners dogge mei: Siebo Boersma en Stern Kok. De foarstelling hjit Swing with Santa. It is in konsert foar it hiele gesin, om yn de feeststimming te kommen, mei bekende evergreens en...

Try-Out Concert Wilhelmina bij Noflik Easterein

Op snein 18 novimber stapt fanfare Wilhelmina yn de bus nei it moaie teater De Hanzehof yn Zutphen.  Wy sille dêr meidwaan oan it bondskonkoers fan de MBGF. Foar ús dirigint Pieter Bosma is dit de lêste kear dat hy de muzikale ‘maestro’ fan Wilhelmina is. Hy giet foar...

‘Nijntje op de boerderij yn Bieb Wommels

Op woansdei 7 novimber is der om 15.00 oere 'Nijntje op de boerderij' yn de Bibleteek yn Wommels. Bern oant 5 jier kinne dan tegearre mei Het Muziekbeestje dûnsje, sjong en muzyk meitsje. Kosten binne 2 euro foar leden en 4 euro foar...

Klaverjassen yn de Tsjerne

Op 11 novimber kin der wér klaverjast wurde yn de Tsjerne. Fan 15.00 oere oant 17.00 oere kinne betûfte as begjinnende klaverjassers harren kaartsje goaie. Opjefte oant 9 novimber allinich as in groepke fan 4 fia info@detsjerne.nl as by Kees 06-20107079. Ek asto it...

Hjerstmearke Wilhelminis ferplaatst nei de Tsjerne

Op freed 2 novimber jout it jeugdkorps de Wilhelmini's in tige nijsgjirrich konsert û.l.f. Joke Krist yn de Tsjerne te Easterein. Der is tageklyk ek bernedisco foar alle bern fan de basisskoalle. It wurd in jûn mei in musicaal ferhaal. Elkenien docht aktief mei oan...

Stern Kok wint Gouden Gurbe foar Jong Talint

Stern Kok - hy wennet yn Itens én yn Easterein - hat in Gouden Gurbe wûn foar syn rol fan Mad Hatter yn it Berne Iepenloftspul 'Alice yn Wûnderlân'. Dy Gouden Gurbe foar Jong Talint wie dit jier ekstra. De sjuery bestie út Cilla Geurtsen (foarsitter), Popke van der...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 21-11-18 - hele dag - Grijze container
  • 21-11-18 - 20:00 - Ledegearkomst vv SDS yn de Skoalleseize
  • 22-11-18 - 19:00 - Crea Café yn Teakjes túnhûs
  • 24-11-18 - 17:30 - CoVos DS 1 - VC Sneek DS 4
  • 24-11-18 - 19:30 - CoVos HS 1 - VC Bolsward HS 1
  • 25-11-18 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma Gedachtenis der ontslapenen

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws