Nijs

Tomke mei Janneke Brakels op 4 oktober yn Bibleteek Wommels

Tomke mei Janneke Brakels op 4 oktober yn Bibleteek Wommels

Overal om ons heen is water, en in water zit muziek! Samen met Janneke Brakels gaan we muziek maken. Swingen op een liedje over de golven of samen een liedje over water drinken uitbeelden. Janneke neemt haar gitaar mee. We maken er een gezellig muzikaal feestje van...

Tryater spilet mei Wilhelmina: Ynblaze

Tryater spilet mei Wilhelmina: Ynblaze

Op freed 6 oktober spilet aktrise Brecht Wassenaar, as korpslid Carmen, foar de earste kear de foarstelling Ynblaze mei Fanfare Wilhelmina yn Easterein. Ynblaze is in intime muzikale foarstelling mei ien aktrise en in fanfare. Troch de eagen fan saksofoniste Carmen...

Fiskwedstriid Easterein op de Skippersbuorren

Fiskwedstriid Easterein op de Skippersbuorren

Op snein 1 oktober noegje we alle Eastereiners út om te sjen wa de béste fisker is fan Easterein op de jierlikse fiskwedstriid fan de fûgelwacht Easterein. De fiskwedstriid is foar jong en âld. Er binne prizen foar de measte fisk en de grutste fisk by de jeugd en by...

Gratis workshops op woensdagmiddag 27 september

Gratis workshops op woensdagmiddag 27 september

Kom langs en maak jouw eigen LED-Wearable (draagbaar sieraad) en experimenteer met software en programmeren. Je maakt een ontwerp en verwerkt in het ontwerp een LED-lampje. Vervolgens maak je dit ontwerp met de 3d-printer, lasersnijder of met textiel. Het...

Jongereinjûn oer de takomst fan Easterein op 7 septimber

Jongereinjûn oer de takomst fan Easterein op 7 septimber

Wat is foar dy belangryk as it giet om de takomst fan ús doarp. Wat soe oars kinne en moatte. Dêr wol it Doarpsbelang graach mei jim in jûn oer prate. Wêr is ferlet fan en wat binne jimme ideeen deroer. Bist tusken de 18 en 35 jier (komt net hiel krekt) en wennest yn...

UIT-festival op 9 september

UIT-festival op 9 september

Ook dit jaar doet Wommels mee aan het UIT-festival. Op 9 september zijn er in diverse plaatsen in de gemeente Súdwest Fryslân en in de Fryske Marren allerlei activiteiten, waarin aandacht is voor cultuur in de brede zin van het woord en het aankomend theaterseizoen....

Zomeropeningstijden bibliotheek Wommels

Zomeropeningstijden bibliotheek Wommels

Bibliotheek Wommels is van 24 juli t/m 2 september open op woensdag van 10.00-17.30 uur en vrijdag van 14.00-17.30 uur. Daarna zijn ze er ook weer op de maandagmiddag.  It personiel en de frijwilligers winskje elts in noflike fakânsje. 

Midsimmernacht Cruise Wilhelmina

Midsimmernacht Cruise Wilhelmina

It tropyske waar lit ús wat sitte…..mar wy soargje dat jim waarm en droech sitte jûn!!! Kom dus foaral! It wurdt in machtige leuke jûn! ______ Het tropische weer laat ons wat in de steek….maar wij zorgen dat jullie warm en droog zitten vanavond!!! Kom dus vooral...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 04-10-23 - 08:00 - Grize kontainer restôffal
  • 08-10-23 - 10:00 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming
  • 08-10-23 - 15:30 - F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Quatar)
  • 11-10-23 - 08:00 - Griene kontainer GFT
  • 14-10-23 - 14:30 - SDS 1 - Balk 1
  • 14-10-23 - 20:00 - CoVos DS 1 - Zalsman Reflex DS 1

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws