Nijs

Coderdojo on tour 1 maaie yn bibleteek Wommels

Maak kennis met programmeren door een Code Uur te doen. Leer programmeren met Anna en Elsa van Frozen, ruimtestrijders in Star Wars of in een Minecraft omgeving. Meedoen is helemaal gratis, je hoeft je alleen maar even aan te melden op coderdojo-marenfean.nl/ontour...

Eastereiner audysjes SJONG online

Earder hiene we al in berjocht oer de Eastereiner dielnimmers oan SJONG! En wat is der no moaier as de filmkes fan de audysjes sjen te litten. Hjir binne se! https://youtu.be/02fhS2r8Csc Sara & Lisa - Dreamlân https://youtu.be/poLMq6_smSg Tara & Nynke - Gewoan...

Digitaal Café Wommels over e-books

Maandag 29 april is het laatste Digitaal Café voor dit seizoen. In de komende maanden worden er weer heel wat gereisd en vakanties gehouden, daarom zullen we deze keer speciaal aandacht besteden aan het lenen van e-books van de bibliotheek. Waar vind je die, hoe werkt...

Bankje foar Master Hingst

Op sneon 13 april hat de fûgelwacht master Hingst yn it sintsje setten. Master Hingst is al jierren aktief als neisoarger en hat yn it ferline op de légere skoalle de Foareker in soad oandacht jûn oan it aaisykjen. Dértroch is de fûgelwacht op dit stuit in feriening...

Ekstra foarstelling Kening op Sokken

De kaarten foar de Eastereiner ferzje fan 'Kening op Sokken' fleane oer de toanbank.  Op dit stuit binne der foar de try-out op woansdei 29 maaie noch in pear kaarten. De oare 3 jûnen binne útferkocht! Dêrom dogge we in ekstra foarstelling! Op moandei 3 juny...

Muziekbeestje 17 april yn Bibleteek Wommels

Hinke van het Muziekbeestje komt op 17 april om 15.00 uur voorlezen uit het boek de Gruffalo en gaat samen met de kinderen muziek maken. Voor kinderen van 0 - 6 jaar | Leden € 2,- | Niet-leden € 4,- Aanmelden verplicht | Vol = vol! Bekijk de poster

Eastereiners yn finale sjongfestival

Op 8 juni is de finale fan it Frysk sjongfestival yn Neushoorn Ljouwert. 3 Eastereiners sjong en muzyktalenten sille dér op it podium stean. It duo dat ek op it podium stûn hat by Easterein Rocks, Sara Orsel en Lisa Sybesma stean yn de finale en no meie foar it earst...

Jiergearkomst Doarpsbelang

Jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang “Hâld Faesje” te Easterein op tongersdei 11 april 2019 om 20.00 oere yn “Noflik Easterein” De feriening fan doarpsbelang “Hâld Faesje” noeget elkenien út om de jiergearkomste by te wenjen. WURKLIST 1. Iepening. 2....

Grut sukses foar Ronja de Rôversdochter!

Dizze winter hat de jongerein in protte wille belibbe oan de repysjes fan it stik ‘Ronja de Rôversdochter’.  Komplimenten foar alle 18  spilers dy’t sa hurd wurke ha. Elke wike repeteare en ek noch sels knutselje oan dekorstikken.  Der is wer knap wurk ôflevere der’t...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 19-04-19 - hele dag - Maaiefekoansje de Foareker
  • 24-04-19 - hele dag - Grijze container
  • 24-04-19 - hele dag - kopij doarpskrantsje maaie
  • 27-04-19 - 10:00 - Keningsdeipartij (Manlju A/B/C t.i.l. + Froulju A/B t.i.l.) | Ledepartij en Oranjeferiening | Skoalleseize
  • 28-04-19 - 16:00 - Bluescruise Easterein mei "Sugar Mama"
  • 01-05-19 - hele dag - Groene container

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws