Nijs

Nije swellewand op it Skrok

De fûgelwachten fan Wommels en Easterein en Natuurmonumenten Easterein binne dwaande mei in ierdswellewand (Oeverzwaluw) by de puozze op it Skrok. De fergunning is yntusken rûn en de gunning is ôfjûn oan leanbedrieuw Miedema-Rispens. Fanút de fûgelhut op Skrok is de...

Hendrik Kuiper bêste fokker Fryske hynders

Hendrik Kuiper is útroppen ta 'Fokker van het Jaar' op de Hynstekeuring. Hy wie it ôfrûne jier it meast súksesfol yn de fokkerij fan Fryske hynders. 26 fan syn merries krigen in stjerpredikaat. Hendrik Kuiper levere 3 kroonmerries, 1 modelmerrie en 1 preferent merrie....

Fjoerwurkshow Aldjiersploech Easterein

Op moandei 31 desimber om 18.00 oere en op 01 jannewaris 2019 om 01.00 sil de âldjiersploech wér in spetterende fjoerwurkshow organisearje. Op 31 desimber sil dat wéze by de Tsjene en dat is foar de bern fan Easterein en omkriten. op 1 jannewaris is de show op de...

Kryst en Ald & Nij yn de Martinitsjerke

De kommende dagen binne der ferskate tsjinsten yn de Martinitsjerke. De Protestantske Gemeente fan Easterein noeget elkenien út om dizze dagen mei harren mei te meitsjen yn 'e Martinitsjerke. 23 desimber 2018, 09.30 oere: Bijna kerst, vierde zondag van advent 24...

Krystgala yn de Tsjerne

Op freed 21 desimber en sneon 22 desimber oarganisearret jeugdhonk "De Tsjerne" in Krystgala foar de jongerein. Op freed 21 desimber fan 18:30 oant 20:00 is dat foar de bern fan groep 1 oant en mei 6. Dresskoade is read/swart en/of glitter. De tagong foar dizze jûn is...

Goeie, ynwenners fan Easterein!

Zoals u waarschijnlijk al weet wordt er momenteel in drie gebieden -samen met inwoners- onderzoek gedaan naar de toekomstige bereikbaarheid van het Friese platteland. Onder de naam BûtenGewoan Berikber zijn wij -DBZ Strategische Creatie- op een creatieve manier bezig...

Zaterdag 8 december ‘O Holy Night’ yn Baaium

Aanstaande zaterdag organsieert brassband Greidebrass weer de Kerst Sing-In in Baaium. Dit jaar doet het jonge duo Lisa Sijbesma en Sara Orsel uit Easterein mee. Sara zingt en Lisa speelt toetsen. In 2017 waren ze zeer succesvol in Leeuwarden, in ‘Sjong 2017’. We zijn...

Friso en Stefan winne fiskwedstriid fûgelwacht Easterein

It wiene snein net al te béste waarsomstandichheden tidens de snoekwedstriid fan fûgelwacht Easterein. It wie in snein mei in soad rein, motrein en hurde wyn. Dochs gongen sân 5 teams op paad foar de felbegearde fleisprizen. Team Gerben, Hans en debutant Andries sette...

Praat mei oer iepenbier ferfier yn Easterein en omkriten

De provinsje Fryslân lit ynwenners yn trije regio’s yn Fryslân – ek yn Easterein – ûnder lieding fan in buro neitinke oer hokker oplossings de bêste oplossings binne foar de berikberens fan de doarpen. De takomst fan it iepenbier ferfier op it plattelân leit dus yn de...

Op syk nei in mooglik ald-Eastereiner

René Bosma fan Oosterwolde docht as hobby ûndersyk nei Amerikaanske militêren dy't yn de twadde wrâldoarloch troch it Fryske ferset holpen binne. No is hy op syk nei immen dy't wit oft Tjitze van't Zet yn de oarloch op Easterein 264 wenne hat en oft dy noch bestiet,...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 16-01-19 - hele dag - Grijze container
  • 20-01-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma. Jûnsmiel
  • 23-01-19 - hele dag - Groene container
  • 23-01-19 - hele dag - kopij doarpskrantsje febrewaris
  • 24-01-19 - 19:00 - Crea Café yn Teakjes túnhûs
  • 26-01-19 - 19:30 - CoVos DS 1 - Reflex DS 1

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws