Nijs

Foarlêze en sjonge yn de bibleteek yn Wommels

Op 22 maaie fan 15.30 - 16.00 uur kinne bern fan 0 oant 6 jier wer genietsje fan de moaie ferhalen fan Tomke en dêrnei ferskes sjonge en muzyk meitsje yn de Bibliotheek yn Wommels. It wurdt fersoarge troch Hinke van het Muziekbeestje. Foar bern fan 0 oant 6 jaar Leden...

19 maaie: ôfskie dûmny Riemer Praamsma

Veel Eastereiners hebben de afgelopen jaren op de een of andere manier waardevol contact gehad met onze dominee, Riemer Praamsma. Na 9 jaar en 9 maanden trouwe dienst neemt Riemer afscheid van onze gemeente i.v.m. zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente van...

Update Kening op Sokken

Bêste doarpsgenoaten, Hjir wer in update oer ‘Kening op sokken’. At jimme dit lêze, binne wy al ticht op de foarstellings. Wat is der in soad bard en wat in enerzjy sit der yn alle belutsen minsken. De spilers binne ûndertusken ferhúze fan de loads by Tjeerd en Mattie...

Coderdojo on tour 1 maaie yn bibleteek Wommels

Maak kennis met programmeren door een Code Uur te doen. Leer programmeren met Anna en Elsa van Frozen, ruimtestrijders in Star Wars of in een Minecraft omgeving. Meedoen is helemaal gratis, je hoeft je alleen maar even aan te melden op coderdojo-marenfean.nl/ontour...

Eastereiner audysjes SJONG online

Earder hiene we al in berjocht oer de Eastereiner dielnimmers oan SJONG! En wat is der no moaier as de filmkes fan de audysjes sjen te litten. Hjir binne se! https://youtu.be/02fhS2r8Csc Sara & Lisa - Dreamlân https://youtu.be/poLMq6_smSg Tara & Nynke - Gewoan...

Digitaal Café Wommels over e-books

Maandag 29 april is het laatste Digitaal Café voor dit seizoen. In de komende maanden worden er weer heel wat gereisd en vakanties gehouden, daarom zullen we deze keer speciaal aandacht besteden aan het lenen van e-books van de bibliotheek. Waar vind je die, hoe werkt...

Bankje foar Master Hingst

Op sneon 13 april hat de fûgelwacht master Hingst yn it sintsje setten. Master Hingst is al jierren aktief als neisoarger en hat yn it ferline op de légere skoalle de Foareker in soad oandacht jûn oan it aaisykjen. Dértroch is de fûgelwacht op dit stuit in feriening...

Ekstra foarstelling Kening op Sokken

De kaarten foar de Eastereiner ferzje fan 'Kening op Sokken' fleane oer de toanbank.  Op dit stuit binne der foar de try-out op woansdei 29 maaie noch in pear kaarten. De oare 3 jûnen binne útferkocht! Dêrom dogge we in ekstra foarstelling! Op moandei 3 juny...

Muziekbeestje 17 april yn Bibleteek Wommels

Hinke van het Muziekbeestje komt op 17 april om 15.00 uur voorlezen uit het boek de Gruffalo en gaat samen met de kinderen muziek maken. Voor kinderen van 0 - 6 jaar | Leden € 2,- | Niet-leden € 4,- Aanmelden verplicht | Vol = vol! Bekijk de poster

Ek handich

Doarpsaginda

  • 24-05-19 - hele dag - Badeintsjerace KF Easterein
  • 24-05-19 - hele dag - Badeintsjerace foar Kening op Sokken
  • 26-05-19 - 11:00 - Keunstrûte Littenseradiel
  • 26-05-19 - 12:15 - Motortoertocht Easterein
  • 26-05-19 - 13:30 - Alder-Bernpartij KF Easterein
  • 29-05-19 - hele dag - Groene container

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws