Nijs

Utnoeging ledegearkomst KF Easterein op 29 maart

Utnoeging ledegearkomst KF Easterein op 29 maart

Bêste minsken,Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan KeatsferieningEasterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.De gearkomste sil plakfine op woansdei 29 maart 2023 om 20.00 oere yn de SkoalleseizeWurklist:...

Jasper Huitema fynt 1e jeugd ljipaai fan Fryslan

Jasper Huitema fynt 1e jeugd ljipaai fan Fryslan

De 9 jierige Jasper Huitema fan it Skilplein hat op 17 maart it 1e jeugd ljipaai fan Fryslan fûn. Hy wie mei Gerard fan Asselt oan it sykje yn it lân fan Stefan Strikwerda oan de Stittenserleane. Jasper hat út hannen fan deputearre Hoogland it sulveren polse krigen....

Jan Flapper fynt 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein

Jan Flapper fynt 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein

Op freed 17 maart om 07.16 hat Jan Flapper it 1e ljipaai fan fûgelwacht Easterein fûn. It ljipaai lei by de plasdras fan mts. Bouma. It ljipaai lei hast ûnder syn rút want Jan wennet sels op Trijehúzen. It frije fjild fan Easterein is foar de senioaren sletten. De...

Boekstartochtend en A la Regina in de bieb

Boekstartochtend en A la Regina in de bieb

Woensdag 15 maart is er weer de maandelijkse Boekstartochtend vanaf 10 uur in de bibliotheek in Wommels. Kom langs met je baby/kindje en laat je voorlezen en voorlichten. Deze keer zijn ook “A la Regina” haar babyspullen en cadeaus aanwezig in de bibliotheek zodat je...

Natoerdei foar bern yn Tsjerne op 2 maart

Natoerdei foar bern yn Tsjerne op 2 maart

Kom fergees fûgelhúskes bouwen of blommebommen meitsjen yn de Tsjerne. Dat kin op tongersdei 2 maart fan 14.00 - 17.00 oere. Kinst dy oanmelde (foar 28 febrewaris) fia info@detsjerne. Komst ek?

Kom koffiedrinken en help de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije

Kom koffiedrinken en help de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije

Komende woensdag 22 februari koop je in de bibliotheek koffie/thee met eigengemaakt baksel erbij. Kosten zijn €2,50 per persoon. De gehele opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De Syrische Roshin komt samen met haar man iedere week...

Lezing over ontwikkelingshulp aan boeren in Nepal en India

Lezing over ontwikkelingshulp aan boeren in Nepal en India

Tjeerd Dijkstra zal komende zondag in It Tsiispakhûs aan de hand van dia's vertellen over hoe het leven van melkveehouders en hun gezinnen in Nepal en India er uit ziet. Hij neemt ons mee op een tocht door de jungle, laat de zonsopkomst in het Himalayagebergte zien en...

Start trainingen Swit & Sit

Start trainingen Swit & Sit

Wolle jim 2023 ek goed begjinne? Op 6 maart geane wy wer los mei de trainingen foar de Swit&SitRin. Wy traine op moandeitejûn. 19.30 oere fersammelje by de Lytse Fjouwere yn Itens. Kinst foar de 5 km of de 10 km traine. Oant dan! Oanmelde kin fia...

Ledegearkomst Oranje en Heitelân

Ledegearkomst Oranje en Heitelân

Op WOANSDEI 8 febrewaris 2023jûns om 20,00 oere yn “de Skoalleseize” Iepening troch de foarsitter Notulen fan de foariche ledenfergadering Jierferslach oer 2022 Financieel ferslach oer 2022 + Begrutting 2023 Ferslag kascommissie ( Wilco Overal + Hille Meijer ) +...

Fiskje Geart op 18 jannewaris om 15 oere yn Bibleteek Wommels

Fiskje Geart op 18 jannewaris om 15 oere yn Bibleteek Wommels

Woensdagmiddag 18 januari om 15.00 uur heeft bibliotheek Wommels de primeur van de voorstelling Fiskje Geart. Het Muziekbeestje maakte een prachtige muzikale voorstelling aan de hand van het gedicht. Een gedicht dat geschreven is door dichter (en...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 24-03-23 - 18:30 - Pyjamaparty Groep 1 tm 8 yn de Tsjerne
  • 25-03-23 - 14:30 - SDS 1 - Makkum 1
  • 25-03-23 - 19:30 - Starlight party Easterein groep 7 en 8 yn de Tsjerne
  • 25-03-23 - 21:30 - Starlight party Easterein fanôf 1e klas yn de Tsjerne
  • 26-03-23 - 09:30 - Tsjerketsjinst fanút de Martinitsjerke mei ds. A. van der Honing Bolsward
  • 26-03-23 - 16:00 - Blues cruise Eastersnein mei "The Rusty Licks yn kafe Bergsma"

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws