Nijs

GLOW party Easterein yn de Tsjerne

GLOW party Easterein yn de Tsjerne

Op freed 15 novimber is der yn de Tsjerne foar de bern fan groep 1 o/m 6 in GLOW-party. Oanfang fan de GLOW-party is 18.30 oere en sil oant ungefear 20.00 duorje. Op sneon 16 novimber giet it oan foar de bern fan groepen 7 en 8. Dit begjint om 20.00 oere en sil oan...

Tjitske Joustra nei finale FeRstival

Tjitske Joustra nei finale FeRstival

Op freedtemiddei 8 november hat Tjitske Joustra meidien oan de foarronde fan de Fryske foardrachtwedstriid FeRstival yn de Stolp yn Snits. Tjitske hat it gedicht "Oerspand" fan Berber Spliethoff foardroegen. De sjuery foar de earsteklassers mavo fûn dat Tjitske it as...

Leer je dorp kennen!

Leer je dorp kennen!

Jan Hiemstra - bekend van de rubriek Snypsnaren in het Doarpskrantsje - kent Easterein als geen ander. Jan gaat eens per maand op zondagmiddag zijn kennis van het dorp met liefhebbers delen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: met een voordracht, met oude...

Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai – 10e edysje!

Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai – 10e edysje!

De tiid hâldt gjin skoft! Freed 22 novimber 2019 is it ta oan de TSIENDE edysje fan it (Foarhinne) Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai! We hawwe dizze edysje 18 teams ree fûn om de sportive, ûntspannende en ynspannende striid oan te gean mei oare...

Winterjûnenocht | Verhalenavond in Tsiispakhûs (met oud-Eastereiner)

Winterjûnenocht | Verhalenavond in Tsiispakhûs (met oud-Eastereiner)

De  Verhalenavond 2019 in museum it Tsiispakhûs in Wommels zal waarschijnlijk niet voor zoveel “reboelje” zorgen als destijds het verhaal van Waling Dijkstra in Spannum in 1847.  Mocht het wel zo blijken te zijn, dan wilt u er natuurlijk bij zijn! Dat kan, want Museum...

Jiergearkomst foljebalferiening CoVos

Jiergearkomst foljebalferiening CoVos

Agenda ledenvergadering 30 oktober 2019 Plaats: Sportkafé De Greidhoeke Tijd: 20:00 uur. 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Notulen vorige vergadering 4. Terugblik seizoen 2018-2019 Bestuur TC Senioren Recreanten TC Jeugd CMV Sponsorcommissie 5....

Nextdoor buurtapp net feilich

Nextdoor buurtapp net feilich

Yn Easterein wurde brieven besoarge mei de oprop om je oan te melden foar de buurtapp Nextdoor Easterein. It is in persoanlik inisjatyf fan in nije doarpsbewenner. Doarpsbelang is der net by belutsen. Wy ha us lykwols al efkes oriënteert op deze app. En it docht...

Easterein Rocks: ha jim 9 novimber al yn de aginda stean?

Easterein Rocks: ha jim 9 novimber al yn de aginda stean?

Noch mei in pear wiken te gean, dan is it alwer safier: Easterein Rocks! Prik 'em alfêst yn jim aginda, dit giet wat beloven! Yn kombinaasje mei band, korps en koar moat dit in ûnferjitlike jûn wurde! En net te ferjitten alle nije debutanten dy't op it poadium steane!...

Muziek maken met bananen

Muziek maken met bananen

Op woensdag 30 oktober staat CoderDojo in de bibliotheek in het teken van muziek. De kinderen gaan een piano maken met Makey Makey en... bananen? Makey Makey en Ozobots Bananen? Ja, dat kan echt, met de MaKey MaKey. Dankzij dit kleine apparaatje kun je met de gekste...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 15-11-19 - 18:30 - GLOW party Easterein yn de Tsjerne Groep 1 o/m 6
  • 16-11-19 - 18:00 - CoVos DS 1 - VC Sneek DS 5
  • 16-11-19 - 20:00 - GLOW party Easterein yn de Tsjerne Groep 7 en 8
  • 17-11-19 - 15:00 - Easterein goes Celtic mei Other roads en Rolling home yn Bersgsma Easterein
  • 20-11-19 - hele dag - grijze container
  • 20-11-19 - 20:00 - Jiergearkomst vv. SDS yn de Skoalleseize
  • 23-11-19 - 13:30 - Yntocht Sinterklaas en syn pieten op de Skippersbuorren

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws