Nijs

Stipje dyn klub mei Rabo klubsupport

Stipje dyn klub mei Rabo klubsupport

Op dit stuit kin der wér stimt wurde mei RABO klubsupport op in ferskaat oan klubs. Er kinne 5 stimmen útbracht wurde op dyn klubs/ferienings nei keuze. Mei RABO klubsupport biedt de Rabobank finansjele stipe oan lokale klubs en ferienings. Foar Easterein binne de...

SDS dropaksje yn septimber

SDS dropaksje yn septimber

Lykas de ôfrûne jierren soe SDS yn april los mei de SDS-dropaksje. De ‘Korona’ soarge der allinnich foar dat dit net trochgean koe……… De dropkes wienen allinnich al helle en nei in heal jier yn de bestjoerskeamer binne se wol oan jim mûlen ta. De dropkes binne sawisa...

Slotdei  swimbad de Klomp

Slotdei swimbad de Klomp

Dit jier in oare slotmiddei as oars by swimbad de Klomp op snein 13 septimber. Dit kear is der in bûkglydsbaan, blyn wetterfoljeballe, in knutseltafel en ferskate spultsjes. Musiek is der fan DJ Kepri Bex. It giet oan om 13.00...

De bibliotheek is weer open!

De bibliotheek is weer open!

Sinds vrijdag 15 mei is bibliotheek Wommels weer (beperkt) open. Op maandag-, woensdag-, en vrijdagmiddag van 14.00 – 18.00 uur. Ook kan er weer gereserveerd worden in heel Friesland. Om ervoor te zorgen dat we allemaal gezond blijven als je langskomt vragen we je...

Fjildtrainings keatsen senioaren ek wer útein set

Fjildtrainings keatsen senioaren ek wer útein set

It kabinet hat oanjûn dat we fanôf 11 maaie 2020 wer traine meie. Omdat it kompetysjekeatsen noch net tastien is wolle wy yn plak dêrfan jimme fia dizze wei útnoegje foar fjildtrainings fanôf tongersdei 14 maaie 2020. De trainings sille plakfine fan 19:30 oere oant...

Gearwurking tsjerken: snein 10 maaie earste tsjinst út Martinitsjerke

Gearwurking tsjerken: snein 10 maaie earste tsjinst út Martinitsjerke

Zondag 10 mei is de eerste dienst van een samenwerkingsproject met een aantal naaste buurtgemeenten (Wommels en Lollum-Waaksens en een aantal kleinere gemeenten waar ze mee samenwerken). De diensten worden opgenomen in de Martinitsjerke door ons, inmiddels redelijk...

KF Easterein: fjildtrainingen jeugd 2020

KF Easterein: fjildtrainingen jeugd 2020

Bêste keatsleafhawwers, It waar wurdt steeds wer better en de swierste tiid fan it thússitten is foar de jongste jeugd efter de rêch. We binne bliid dat we jimme fia dizze wei útnoegje kinne foar de fjildtrainings fanôf woansdei 6 maaie. Fanwege de RIVM maatregels...

Wat een heerlijk nieuws: de jeugd mag binnenkort de baan op!

Wat een heerlijk nieuws: de jeugd mag binnenkort de baan op!

(ingestuurd door TV Smash) Het kabinet heeft de maatregelen wat versoepeld, zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten.  Dat is goed nieuws. Want sporten is gezond, zowel fysiek als mentaal en dat hebben we juist nodig...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 24-10-20 - 13:00 - Slottoernooi
  • 25-10-20 - 03:00 - Wintertijd. Klok 1 uur terugzetten
  • 25-10-20 - 09:00 - Dea aas fiskwedstriid fûgelwacht Easterein
  • 25-10-20 - 16:00 - Bluescruise Eastersnein mei Dog trail bluesband
  • 28-10-20 - hele dag - Ynleverje kopij doarpskrantsje (novimber)
  • 28-10-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 04-11-20 - hele dag - Studzjedei op de Foareker. Bern frij fanôf 12 oere

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws