Nijs

Bibleteek Wommels wer iepen

Bibleteek Wommels wer iepen

Sûnt freed 20 novimber is de bibleteek yn Wommels wer gewoan iepen. Dus op moandei en freed fan 14.00 - 18.00 oere en op woansdei fan 10.00 - 18.00 oere. Ek it Taalhuis sil woansdei wer los. Om mei ús allen sûn te bliuwen, jilde de neikommende regels: fan de doar ôf...

Nije direkteur op de Foareker

Nije direkteur op de Foareker

Op 1 jannewaris 2021 sil Jan Keuning, de directeur fan de basisskoalle de Foareker mei pensioen. It team hat yn gearwurking mei it bestjoer socht nei in ferfanger en dat wurd mevr. Lineke Bakker. Mevr. Bakker is al in skoft direkteur by de stifting. Sa hat se...

Ald papier by de kontainer bringe

Ald papier by de kontainer bringe

Yn ferbân mei it Coronafirus en de maatregels fan it ryk, wurd er sneon 14 novimber gjin âld papier ophelle troch Wilhelmina. Om de foarried thús net oprinne te litten, wurd er frege om it âld papier by de kontainer te bringen. Dizze stean op it industrieterrein by T....

Wommels, verkeersafsluiting deel Slachte, 10-11 t/m 13-11 2020

Wommels, verkeersafsluiting deel Slachte, 10-11 t/m 13-11 2020

Vanaf dinsdag 10 november t/m vrijdag 13 november 2020 is een deel van de Slachte bij Wommels  afgesloten voor het doorgaande verkeer.  Om welke werkzaamheden gaat het? Aan een deel van de Slachte vinden bermwerkzaamheden plaats. Zijn er verkeersmaatregelen? Gedurende...

Financiële steun voor maatschappelijke instellingen

Financiële steun voor maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân met financieel nadeel door Covid-19 kunnen vanaf nu een gemeentelijke subsidie aanvragen. De overheidsmaatregelen om het coronavirus onder controle te houden, hebben enorme financiële gevolgen voor organisaties in de...

Zondag 8 november 14:00 – bevestiging ds. Nicolette Vlaming!

Zondag 8 november 14:00 – bevestiging ds. Nicolette Vlaming!

We zijn erg dankbaar en blij dat we in Easterein weer een dominee mogen verwelkomen! In de dienst van zondag 8 november om 14.00 uur zal onze nieuwe predikant ds Nicolette Vlaming worden bevestigd in het ambt. door ds. J. Hilverda uit Winsum. Vanwege de...

Stipje dyn klub mei Rabo klubsupport

Stipje dyn klub mei Rabo klubsupport

Op dit stuit kin der wér stimt wurde mei RABO klubsupport op in ferskaat oan klubs. Er kinne 5 stimmen útbracht wurde op dyn klubs/ferienings nei keuze. Mei RABO klubsupport biedt de Rabobank finansjele stipe oan lokale klubs en ferienings. Foar Easterein binne de...

SDS dropaksje yn septimber

SDS dropaksje yn septimber

Lykas de ôfrûne jierren soe SDS yn april los mei de SDS-dropaksje. De ‘Korona’ soarge der allinnich foar dat dit net trochgean koe……… De dropkes wienen allinnich al helle en nei in heal jier yn de bestjoerskeamer binne se wol oan jim mûlen ta. De dropkes binne sawisa...

Slotdei  swimbad de Klomp

Slotdei swimbad de Klomp

Dit jier in oare slotmiddei as oars by swimbad de Klomp op snein 13 septimber. Dit kear is der in bûkglydsbaan, blyn wetterfoljeballe, in knutseltafel en ferskate spultsjes. Musiek is der fan DJ Kepri Bex. It giet oan om 13.00...

De bibliotheek is weer open!

De bibliotheek is weer open!

Sinds vrijdag 15 mei is bibliotheek Wommels weer (beperkt) open. Op maandag-, woensdag-, en vrijdagmiddag van 14.00 – 18.00 uur. Ook kan er weer gereserveerd worden in heel Friesland. Om ervoor te zorgen dat we allemaal gezond blijven als je langskomt vragen we je...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 02-12-20 - 07:30 - Restafval. Grijze container
  • 09-12-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 12-12-20 - 09:15 - Oud papier word opgehaald door Wilhelmina
  • 16-12-20 - 07:30 - Restafval. Grijze container
  • 16-12-20 - 19:00 - Passage yn de Skoalleseize
  • 20-12-20 - 16:00 - Bluescruise Eastersnein mei Greyhound bluesband

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws