Nijs

Krystgala yn de Tsjerne

Op freed 21 desimber en sneon 22 desimber oarganisearret jeugdhonk "De Tsjerne" in Krystgala foar de jongerein. Op freed 21 desimber fan 18:30 oant 20:00 is dat foar de bern fan groep 1 oant en mei 6. Dresskoade is read/swart en/of glitter. De tagong foar dizze jûn is...

Goeie, ynwenners fan Easterein!

Zoals u waarschijnlijk al weet wordt er momenteel in drie gebieden -samen met inwoners- onderzoek gedaan naar de toekomstige bereikbaarheid van het Friese platteland. Onder de naam BûtenGewoan Berikber zijn wij -DBZ Strategische Creatie- op een creatieve manier bezig...

Zaterdag 8 december ‘O Holy Night’ yn Baaium

Aanstaande zaterdag organsieert brassband Greidebrass weer de Kerst Sing-In in Baaium. Dit jaar doet het jonge duo Lisa Sijbesma en Sara Orsel uit Easterein mee. Sara zingt en Lisa speelt toetsen. In 2017 waren ze zeer succesvol in Leeuwarden, in ‘Sjong 2017’. We zijn...

Friso en Stefan winne fiskwedstriid fûgelwacht Easterein

It wiene snein net al te béste waarsomstandichheden tidens de snoekwedstriid fan fûgelwacht Easterein. It wie in snein mei in soad rein, motrein en hurde wyn. Dochs gongen sân 5 teams op paad foar de felbegearde fleisprizen. Team Gerben, Hans en debutant Andries sette...

Praat mei oer iepenbier ferfier yn Easterein en omkriten

De provinsje Fryslân lit ynwenners yn trije regio’s yn Fryslân – ek yn Easterein – ûnder lieding fan in buro neitinke oer hokker oplossings de bêste oplossings binne foar de berikberens fan de doarpen. De takomst fan it iepenbier ferfier op it plattelân leit dus yn de...

Op syk nei in mooglik ald-Eastereiner

René Bosma fan Oosterwolde docht as hobby ûndersyk nei Amerikaanske militêren dy't yn de twadde wrâldoarloch troch it Fryske ferset holpen binne. No is hy op syk nei immen dy't wit oft Tjitze van't Zet yn de oarloch op Easterein 264 wenne hat en oft dy noch bestiet,...

Ferslach 9e Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai

Freed 23 novimber 2018wie de 9e edysje spile fan it Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai. Dit kear noch mei stipe fan Gemeente Littenseradiel, mar yn de nije Gemeente Súdwest-Fryslân! It (wol hast) maksimale oantal fan 18 teams wiene tige sportyf,...

Yntocht Sinterklaas en Swarte pieten

Sneon 24 novimber is it safier. Om goed 13.30 sil Sinterklaas en syn swarte pieten oankomme op de Skippersbuorren. Hoe dat barre sil is elk jier wér in ferrassing mar dat it wér in spektakulêre yntocht wurd dér binne we wis fan. Nei de yntocht op de Skippersbuorren...

Dansend op weg naar Kerst

Zondag 2 december begint de Adventstijd. De kinderen nemen daarbij het voortouw met een dans, die ze met Nathalie Oliveiro hebben ingestudeerd op de dansgroep. Tijdens de kindernevendienst beginnen ze diezelfde zondag met het maken van een heuse kerststal. De engel is...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 14-12-18 - 16:00 - Adventsviering foar de alderein yn de Skoalleseize
  • 15-12-18 - 14:30 - SDS 1 - sc Berlikum 1
  • 15-12-18 - 19:30 - CoVos DS 1 - Vovem"90 DS 1
  • 15-12-18 - 19:30 - CoVos HS 1 - D.O.S ( Kollumerzwaag) HS 1
  • 15-12-18 - 20:00 - Jamsessie Easterein Rocks yn de Tsjerne
  • 16-12-18 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma
  • 16-12-18 - 13:00 - Ledepartij sealkeatsen (KF Easterein)

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws