Nijs

Heb jij een verhaal te vertellen? Meld je aan voor de Verhalenavond!

Heb jij een verhaal te vertellen? Meld je aan voor de Verhalenavond!

Heel Friesland ontmoet elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te beluisteren. Verhalenavond vindt dit jaar plaats op 26 november tussen 19:00 en 22:00 (ieder half uur een nieuw verhaal) Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren...

Net ferjitte: Ald-izer-ynsammeling Wilhelmina sneon 16 oktober

Net ferjitte: Ald-izer-ynsammeling Wilhelmina sneon 16 oktober

We wolle jo freegje om it âld izer op 16 oktober de moarns om 9 oere sels by de dyk te setten fanwege rôf. Slagget dat net of wolle jo it earder kwyt? Skilje efkes mei Tineke Meijer op 06-4240 9757. Dan komme we by jo thús mei in pear spierballen. Hast alles kin der...

Doe mee, bestel fruitbomen voor de helft van de prijs

Doe mee, bestel fruitbomen voor de helft van de prijs

en help de spotvogel! Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen geslagen voor een project om erven en tuinen in de Greidhoeke in te richten voor de spotvogel en andere biodiversiteit. Woon jij in het werkgebied van dit project en heb je nog ruimte...

Fiskwedstriid fûgelwacht in “familiefeesie”

Fiskwedstriid fûgelwacht in “familiefeesie”

It wie efkes spannend at it wol troch gean koe en at de fiskers wol op de Skippersbuorren kamen om mei te dwaan oan de fiskwedstriid. De temperatuur wie poerbest allinich betiden kaam it wetter mei bakken nei ûnder ta. "Dan wol it goed bite" wa der wol sein en dat...

Winnaars Happy Stones zoektocht Bibliotheek Wommels

Winnaars Happy Stones zoektocht Bibliotheek Wommels

Jesse, Siemen en Niels Dijkstra krijgen hun prijs uitgereikt in de bibliotheek. Ze deden mee aan de zoektocht naar Happy Stones tijdens de Uitmarkt route op 11 september. Ze konden 27 stenen laten zien op hun smartphone. De bibliotheek had 31 gelegd op de route. Alle...

Kinderboekenfeestje met Eastereinse auteur

Kinderboekenfeestje met Eastereinse auteur

De kinderboekenweek is nog niet begonnen, maar afgelopen zaterdag leek het daar toch wel een beetje op. In de zon verzamelde zich een groep kinderen met hun ouders en grootouders om te genieten van het boek ‘Jip in de dierentuin’. Het is het eerste boek dat Helga ,...

16 oktober: Wilhelmina sammelt âld izer yn

16 oktober: Wilhelmina sammelt âld izer yn

Doarpsgenoaten, freonen en famylje, miskien sels minsken fan fierder wei. Sa at inkelen ûnder jim al witte hat it korps beslúten út te naaien mei it âld papier opheljen. Nei 52 jier trouwe tsjinst mei trekker en wein elts hûs lâns gean, is dizze beslissing fallen...

Fiskwedstriid op de Skippersbuorren

Fiskwedstriid op de Skippersbuorren

Op snein 3 oktober organisearret de Fûgelwacht Easterein wér harren fiskwedstriid foar jonge en âlde Eastereiners op de Skippersbuorren. Fanôf 14.30 oant 16.00 oere kin der striden wurde foar de grutste en de measte fisk. Nei ôfrin hat Gep de rikke iel klear. De rikke...

BIS Corp. 9021

BIS Corp. 9021

BIS hat dit jier in film makke! Wat in jubileum yn 2020 wurde moast, slagge troch Koroana net. Mar BIS (berneiepenloftspul) is BIS net as it net yn mooglikheden tinkt en dat hat foar dit bysûndere jier laat ta it meitsjen fan in echte...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 18-10-21 - hele dag - Hjerstfekoansje BO+VO
  • 23-10-21 - 15:30 - SDS 1 - Workum 1
  • 27-10-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT
  • 30-10-21 - hele dag - SDS Vr.1 – DWP Vr.1
  • 30-10-21 - 14:30 - SDS 1 - Heeg 1
  • 30-10-21 - 19:00 - Oktoberfest yn Bergsma Easterein (18+)

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws