Nijs

Ferslach Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai

Ferslach Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai

De 10e edysje fan it Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai is fantastysk ferr没n! De organisaasje ferr没n sa soepel as wat. Alle teams op tiid klear foar de folgjende wedstriid, in soad wille, alle 煤tslachbriefkes waarden kreas by de wedstriidlieding...

Krystgala yn de Tsjerne

Krystgala yn de Tsjerne

Op 20 en 21 desimber is der in in !馃巹Krystgala馃巹yn De Tsjerne! We toverje de Tsjerne om yn krystsfear. freed 20 desimber, 18.30 - 20.00 oere: Groep 1 o/m 6sneon 21 desimber, 20.00 - 21.30 oere: Groep 7 en 8sneon 21 desimber, 21.45 - 01.00 oere: Fan 么f 1e klasse Komst ek...

Wr芒ldljochtsjesdei op 8 desimber

Wr芒ldljochtsjesdei op 8 desimber

Eltse 2e snein yn desimber wurdt Wr芒ldljochtsjesdei  h芒lden.  Op dizze dei, om 19.00 oere, stekke minsken oer de hiele wr芒ld in kears oan om ferstoarne bern (jong en 芒ld) te betinken. De wr芒ld wurdt sa letterlik efkes wat ljochter foar minsken dy鈥檛 in bern,...

Iepen dei m没ne Rispens

Iepen dei m没ne Rispens

Op snein 24 novimber organisearret de m没nestifting S没dwest-Fryslan de pleatselijke m没nedei. 25 m没nes yn S没dwest-Frysl芒n iepenje dan harren doarren. Ek 煤s eigen polderm没ne Rispens is fan 11.00 oent 16.00 oere iepen. M没ner Ruurd Jacob Nauta wol jim dan alles fertelle...

Iepenbiere temaj没n yn it Dielsh煤s

Iepenbiere temaj没n yn it Dielsh煤s

Algemien 鈥榩arseberjocht鈥橸nformaasje foar de Agenda rubryk Rijksbouwmeester van Alkemade: 鈥楧e stad kan niet bestaan zonder het ommeland鈥. Ynstjoerd nei info@easterein.nl Van Alkemade sprekt woansdei 27 novimber j没n 19.30 oere by de iepenbiere temaj没n yn it Dielsh煤s fan...

GLOW party Easterein yn de Tsjerne

GLOW party Easterein yn de Tsjerne

Op freed 15 novimber is der yn de Tsjerne foar de bern fan groep 1 o/m 6 in GLOW-party. Oanfang fan de GLOW-party is 18.30 oere en sil oant ungefear 20.00 duorje. Op sneon 16 novimber giet it oan foar de bern fan groepen 7 en 8. Dit begjint om 20.00 oere en sil oan...

Tjitske Joustra nei finale FeRstival

Tjitske Joustra nei finale FeRstival

Op freedtemiddei 8 november hat Tjitske Joustra meidien oan de foarronde fan de Fryske foardrachtwedstriid FeRstival yn de Stolp yn Snits. Tjitske hat it gedicht "Oerspand" fan Berber Spliethoff foardroegen. De sjuery foar de earsteklassers mavo f没n dat Tjitske it as...

Leer je dorp kennen!

Leer je dorp kennen!

Jan Hiemstra - bekend van de rubriek Snypsnaren in het Doarpskrantsje - kent Easterein als geen ander. Jan gaat eens per maand op zondagmiddag zijn kennis van het dorp met liefhebbers delen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: met een voordracht, met oude...

Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai 鈥 10e edysje!

Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai 鈥 10e edysje!

De tiid h芒ldt gjin skoft! Freed 22 novimber 2019 is it ta oan de TSIENDE edysje fan it (Foarhinne) Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai! We hawwe dizze edysje 18 teams ree f没n om de sportive, 没ntspannende en ynspannende striid oan te gean mei oare...

Winterj没nenocht | Verhalenavond in Tsiispakh没s (met oud-Eastereiner)

Winterj没nenocht | Verhalenavond in Tsiispakh没s (met oud-Eastereiner)

De聽 Verhalenavond 2019 in museum it Tsiispakh没s in Wommels zal waarschijnlijk niet voor zoveel 鈥渞eboelje鈥 zorgen als destijds het verhaal van Waling Dijkstra in Spannum in 1847.聽 Mocht het wel zo blijken te zijn, dan wilt u er natuurlijk bij zijn! Dat kan, want Museum...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 11-12-19 - hele dag - groene container
  • 11-12-19 - 19:30 - Passage yn de Skoalleseize
  • 14-12-19 - 09:15 - oud papier Wilhelmina
  • 14-12-19 - 17:30 - CoVos DS 1 - C.S.V. DS 3
  • 14-12-19 - 19:30 - CoVos HS 1 - VC058 HS 2
  • 15-12-19 - 09:30 - Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei mw. H. Mulder-Vogelzang

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws